Microsoft cho biết tin tặc do Trung Quốc bảo trợ tấn công hạ tầng – Đổi thành: Tin tặc Trung Quốc tấn công hạ tầng theo thông báo của Microsoft.

Microsoft và các cơ quan mạng phương Tây đã phát hiện một cuộc tấn công hack nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của…

Xem thêm Microsoft cho biết tin tặc do Trung Quốc bảo trợ tấn công hạ tầng – Đổi thành: Tin tặc Trung Quốc tấn công hạ tầng theo thông báo của Microsoft.